Krakowska spółka zatrudniała nielegalnie cudzoziemców.

Krakowska spółka zatrudniała nielegalnie cudzoziemców.

2024-03-09 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w spółce świadczącej usługi logistyczne w stolicy Małopolski.

Kontrolą objęto prezes zarządu kontrolowanej spółki – obywatelkę Ukrainy – oraz akta osobowe 35 cudzoziemców wykonujących pracę na rzecz kontrolowanego podmiotu, tj.:  15 obywateli Ukrainy, 10 Białorusinów, 5 Rosjan, 2  Mołdawian, 2 obywateli Tadżykistanu, oraz 1 obywatela Kazachstanu.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono szereg nieprawidłowości wynikających z naruszenia przepisów art. 120 ust. 1, 6 oraz 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie wszczęli czynności wyjaśniające zakończone sporządzeniem wniosku o ukaranie prezes zarządu kontrolowanej spółki.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie wyrokiem nakazowym uznał obywatelkę Ukrainy za winną popełnienia czynów zarzucanych w przedmiotowym wniosku i wymierzył łączną karę grzywny w kwocie 10 000 zł oraz pokrycie kosztów sądowych.

Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej