Za nami 513. posiedzenie zarządu województwa.

Za nami 513. posiedzenie zarządu województwa.

2023-11-29 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Za nami 513. posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego obecnej kadencji, na którym podjęto m.in. uchwałę w sprawie dofinansowania działania zakładów aktywności zawodowej w roku 2024, przyjęto Plan Zarządzania Sukcesją w Małopolsce 2023 oraz udzielono wsparcia małopolskim organizacjom pozarządowym.

Zarząd Województwa Małopolskiego raz w tygodniu podejmuje szereg uchwał, postanowień i decyzji oraz zapoznaje się z licznymi informacjami. Podczas wtorkowego posiedzenia rozpatrzył 137 punktów, z czego 21 to uchwały wykonawcze na różnego rodzaju przedsięwzięcia: koncerty, warsztaty, turnieje i zawody.

Wsparcie Zakładów Aktywności Zawodowej

Zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie dofinansowania działania zakładów aktywności zawodowej w roku 2024, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Zakłady aktywności zawodowej są elementem chronionego rynku pracy. Celem ich działania jest zatrudnianie oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym, u których orzeczono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną oraz przygotowanie ich do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Obecnie w Małopolsce działa 13 zakładów aktywności zawodowej, które dają pracę 575 osobom z niepełnosprawnościami. W 2024 roku na dofinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej ZWM przekaże 17 mln 825 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa.

Województwo małopolskie od lat konsekwentnie poszerza ofertę zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami tworząc nowe zakłady aktywności zawodowej w różnych częściach regionu. Tym samym przyczynia się do zwiększania dostępności pracy dla osób z niepełnosprawnościami w miejscach, w których wcześniej nie było takich możliwości

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Plan Zarządzania Sukcesją w Małopolsce 2030

=

Podczas posiedzenia ZWM przyjął Plan Zarządzania Sukcesją w Małopolsce 2030. To pierwszy tak kompleksowy dokument opisujący podejście do procesu sukcesji, wpisujący się w kierunki działań zawarte w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań dla polskich i małopolskich firm rodzinnych jest sukcesja. Jej skuteczne przeprowadzenie jest nie tylko kwestią o kluczowym znaczeniu dla samego biznesu, ale i ważnym czynnikiem z punktu widzenia rozwoju gospodarczego regionu.

Skuteczna sukcesja przedsiębiorstw jest kluczowym elementem dla dalszego funkcjonowania firm rodzinnych w regionie. Jestem przekonany, że Plan Zarządzania Sukcesją w Małopolsce 2030 pozwoli udoskonalić regionalną politykę przedsiębiorczości w tym obszarze, zwiększy świadomość wśród przedsiębiorców i przyczyni się do wzrostu ich wiedzy na temat istoty i przebiegu sukcesji

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Plan Zarządzania Sukcesją w Małopolsce 2030 skupia się na kompleksowym przedstawieniu wyzwań w obszarze transferu biznesu i określeniu kierunków działań koniecznych do podjęcia w regionie. Dokument przewiduje również tworzenie odpowiednich narzędzi wsparcia, które przyczynią się do wzmacniania trwałości i rozwoju firm rodzinnych w regionie.

Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2024 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Na realizację tego zadania przeznaczono 3,5 mln zł.

By zachęcić młodych ludzi do odejścia sprzed komputera, czy odłożenia na bok komórki i tabletu nie ma nic skuteczniejszego niż zarażenie ich prawdziwą pasją do sportu. Taki jest główny cel ogłoszonego przez nas konkursu. Chcemy stworzyć młodym ludziom jak najlepsze warunki do rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego, by mogli świetnie się bawić i osiągać jeszcze lepsze wyniki sportowe – nie tylko na arenie regionalnej, ale także ogólnopolskiej czy międzynarodowej

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wsparcie organizacji pozarządowych   

–    

Podczas każdego posiedzenia zarządu przyjmowanych jest szereg uchwał, które dofinansowują różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, sportowe i społeczne w regionie.

Podczas tego posiedzenia ZWM zdecydował m.in. o wsparciu inicjatywy Krakowskiego Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych pn. „Sprawny Senior – zajęcia integracyjno – edukacyjne dla osób w wieku podeszłym”. W ramach zadania zorganizowane zostaną spotkania integracyjne – edukacyjne. Ich celem jest zapobieganie wzrostowi występującego zjawiska alienacji społecznej wśród seniorów poprzez integrację ze środowiskiem.

Kolejną inicjatywą, jaką wesprze ZWM będzie organizacja zimowego festiwalu długodystansowych biegów górskich pn. „WINTER TRAIL MAŁOPOLSKA 2023”.  Trasa biegu prowadzić będzie przez Beskid Wyspowy i Gorce, start i meta biegu znajdzie się u podnóża szczytu Szczebel, w gminie Mszana Dolna. Celem wydarzenia jest promocja sportu, zdrowego trybu życia i długodystansowych biegów górskich, a także promocja walorów przyrodniczych Małopolski.

Stowarzyszenie Aktywni Rodzice dla Borzęcina SPRYT dzięki wsparciu finansowemu województwa małopolskiego już wkrótce zorganizuje warsztaty świąteczne pełne tradycji. Zadanie ma na celu edukację i popularyzację wśród dzieci i młodzieży polskich zwyczajów ludowych, związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, które stanowią istotny element kultury polskiej.

Wśród zadań dofinansowanych przez władze województwa znalazł się również projekt pn. „Wojewódzki Świąteczny Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn Małopolskiego” organizowany przez Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie szerokiego dostępu do rywalizacji sportowej dla osób w różnym wieku oraz o różnym stopniu aktywności fizycznej.

Łącznie na te zadania ZWM przekaże 24 tys. złotych.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego