Fundusze Europejskie na zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych w Małopolsce Zachodniej.

Fundusze Europejskie na zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych w Małopolsce Zachodniej.

2024-02-02 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Rusza nabór wniosków w ramach konkursów dla Priorytetu 8. Fundusze Europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Na działanie 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych, typ projektu A. Nadanie terenom i obiektom zdegradowanym nowych funkcji społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i mieszkaniowych oraz na działania 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych, typ projektu B. Dofinansowanie działań i dokumentacji planistycznej dotyczących zagospodarowania terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych.

 

W ramach typu projektu A wspierane będą projekty związane z łagodzeniem negatywnych skutków działalności przemysłowej i górniczej, realizowane na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego. Nowe funkcje gospodarcze, społeczne, środowiskowe, mieszkaniowe będą obejmować m.in. przedsięwzięcia związane z tworzeniem i rozbudową Stref Aktywności Gospodarczych, projekty prowadzące do rozwoju nowych terenów zielonych, a także spełniających funkcje publiczne, rekreacyjne, społeczne lub przyrodnicze, np. parki, place zabaw. Możliwe będą działania dotyczące m.in. oczyszczania gleby, ziemi i wód gruntowych. Dopuszczalne będą budowy, przebudowy, renowacje, adaptację budynków lub przestrzeni wraz z ich wyposażeniem, celem nadania im nowych funkcji np. świetlice , kluby seniora, przedszkola oraz kulturalne np. centra kultury czy muszle koncertowe.

 

Ponadto, możliwe będą także budowy, przebudowy, modernizacje, renowacje, adaptacje zdegradowanych budynków nie funkcjonujących, z przeznaczeniem na mieszkania chronione, wspomagane i treningowe, socjalne lub komunalne, które będą wykorzystywane na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej

 

– tłumaczy marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

 

W ramach typu projektu B dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z opracowaniem dokumentacji planistycznej dla terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych, w tym budowlanej i technicznej, ale i dokumentacji koncepcyjnej, studyjno-planistycznej, przygotowywanych w kontekście sprawiedliwej transformacji.

 

Elementem szerszego projektu, nieprzeważającym w kosztach kwalifikowalnych, mogą być wydatki na elementy wynikające z typu projektu A Nadanie terenom i obiektom zdegradowanym nowych funkcji społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i mieszkaniowych.

 

Kto może składać wnioski?

 

Wnioskodawcami w ramach naborów będą mogły być:

 

1)  Jednostki Samorządu Terytorialnego, Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.
2)  Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego; 
3)  Administracja rządowa;
4)  Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska;
5)  Lokalne Grupy Działania;
6)  Organizacje pozarządowe;
7)  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;
8)  Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi;
9)  Spółki wodne.

 

Pula środków

 

W ramach typu projektu A: 65 024 930,46 zł

 

W ramach typu projektu B: 8 618 304,63 zł

 

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

 

Wnioski można składać od 1 lutego do 15 marca 2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA dostępnym pod adresem: iga.malopolska.pl

 

Więcej informacji? 

 

Regulamin naboru wraz z załącznikami znajdziesz do 8.13A tutaj i do 8.13B tutaj. 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego