Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2024 – rozpoczęło się przyjmowanie wniosków.

Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2024 – rozpoczęło się przyjmowanie wniosków.

2024-01-31 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

W związku z informacją, że Gmina Kęty pozyskała środki finansowe na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach w dniach od 29.01.2024 r. do dnia 09.02.2024 r. prowadzi nabór wniosków dla osób zainteresowanych udziałem w Programie.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do opiekunów osób zależnych z terenu gminy Kęty zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź osobą niepełnosprawną z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), 

2. dziećmi do ukończenia 16-tego roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z:

1. bezpłatnej usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (do 14 dni) we wskazanej placówce spełniającej kryteria programowe,
2. bezpłatnego zapewnienia opieki dziennej w miejscu zamieszkania w wymiarze do 240 godzin rocznie.

 

Ewentualny dodatkowy nabór wniosków uzależniony będzie od ilości złożonych wniosków oraz od pozostałych środków finansowych.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z założeniami Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach przy rozpatrywaniu wniosków „w pierwszej kolejności uwzględniał będzie potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta z np. ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej, lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.”

 

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od osobistej sytuacji uczestnika Programu, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością, nad którą uczestnik Programu sprawuje opiekę, od dostępności usługi opieki wytchnieniowej oraz od środków finansowych przyznanych gminie Kęty na realizację Programu.

 

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów:
1. bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 8, 32-650 Kęty,
2. pocztą na adres jw., 
3. pocztą elektroniczną: poczta@gops.kety.pl.

 

Osoby do kontaktu w sprawie Programu: Joanna Bryl-Miłoń, Joanna Stachura oraz Maciej Stachura, tel. (33) 845-25-51, 513-877-787 – GOPS W Kętach, ul. Sobieskiego 41, 32-650 Kęty.

 

Druki do pobrania:
1) Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
2) Załącznik nr 12 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
3) Załącznik klauzula RODO 2024 na potrzeby realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach

 

 

Źródło: UG Kęty

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.