Otwarty konkurs Małopolska Gościnna.

Otwarty konkurs Małopolska Gościnna.

2024-02-29 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą Małopolska Gościnna.

 

 

To kolejna szansa na otrzymanie pieniędzy i realizację ciekawych przedsięwzięć, związanych z tworzeniem, aktywizacją, rozwojem i promocją produktów i ofert turystycznych. Na dofinansowanie najciekawszych propozycji – w ostatnich czterech latach – zarząd województwa (ZWM) przeznaczył ponad 20 mln zł.

 

Małopolska jest regionem niezwykle gościnnym i atrakcyjnym. Chętnie i licznie odwiedzanym przez naszych rodaków, w tym Małopolan oraz turystów zagranicznych. Tym razem serdecznie zapraszam do współpracy organizacje z sektora turystyki i krajoznawstwa do wspólnego rozwijania oferty turystycznej naszego regionu, podkreślając jego niezwykłe walory

 

 – mówi Iwona Gibas z zarządu województwa.

 

Na realizację zadań w obecnej edycji ZWM przeznaczył ponad 4,7 mln zł.

 

Konkurs jest przeznaczony dla lokalnych organizacji społecznych, które chcą ugościć miłośników turystyki i wypoczynku kreują interesujące oferty. W tym mniej znanych atrakcji regionu, mających pomysł na nieszablonowe zaprezentowanie i promocję walorów turystycznych, krajoznawczych, rekreacyjnych swojej okolicy. Dla wszystkich, którym zależy na rozwoju szlaków turystycznych, rozwoju i popularyzacji turystyki rowerowej, a także tworzeniu i rozwoju produktów i ofert turystyki wiejskiej, w tym ekoturystyki i enoturystyki.

 

Czekamy na ciekawe projekty, łączące różne środowiska, dostępne dla wszystkich, bez wykluczeń w ramach 11 priorytetów:

 

 1. Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu.
 2. Rozwój oferty turystyki społecznej.
 3. Łączy nas Małopolska Turystyka.
 4. Aktywizacja i promocja Małopolskiego Szlaku Winnego.
 5. Szlak Kultury Wołoskiej – rozwój, aktywizacja i promocja szlaku oraz budowanie partnerstwa na rzecz szlaku.
 6. Aktywizacja i rozwój oferty małopolskiego odcinka Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów.
 7. Aktywizacja i rozwój oferty Szlaku Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z obozu koncentracyjnego KL Auschwitz.
 8. Rozwój, aktywizacja i promocja oferty małopolskich szlaków kulinarnych.
 9. Rowerowa Małopolska.
 10. Małopolska Tour 2024.
 11. Realizacja zadania pod nazwą „Kierunek Galicyjskie podróże w czasie”, przyjętego do realizacji w ramach 6. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego w obszarze turystyki.

 

Przygotowując ofertę należy pamiętać, że o przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu w jakim realizowane jest zadanie, tj. turystyką i krajoznawstwem.

 

Zgłaszane inicjatywy mogą rozpocząć się nie wcześniej niż 1 marca 2024 roku i trwać maksymalnie do 31 grudnia 2024 roku.

 

 

Szczegółowe warunki udziału w konkursie (regulamin) oraz wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są tutaj

 

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 

 • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem generatora eNGO do 21 marca 2024 rokudo godz. 23.59.

 

 • wersję papierową oferty, wygenerowaną z systemu należy dostarczyć do 22 marca 2024 rokudo godz. 16, do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, przy ul. Racławickiej 56 lub jego zamiejscowych agend w godz. 8 – 16. Można też wysłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Liczy się data dostarczenia do urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego. Możliwe jest też przesłanie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

 

Decydująca o przyjęciu jest data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów w wersji papierowej do siedziby urzędu. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie ZWM w formie uchwały, po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego