W poniedziałek rusza kwalifikacja wojskowa.

W poniedziałek rusza kwalifikacja wojskowa.

2024-02-24 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Urząd Miasta Bochnia rozpoczyna kwalifikację wojskową, która potrwa od 26 lutego do 1 marca 2024 r. W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie należy niezwłocznie skontaktować się z Urzędem Miasta pod numerem tel. 14 61 49114 w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa.

 

Dokument potwierdzający tożsamość, zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i dodatkowych uprawnień, wreszcie – dokumentacja medyczna. Ten zestaw to obowiązkowe wyposażenie każdego podlegającego stawiennictwu na kwalifikacji wojskowej!

 

Kto musi się zgłosić przed komisją?

 

Wśród grup objętych obowiązkiem stawienia się przed komisją wojskową znajdują się:

 

 • mężczyźni urodzeni w 2005 r;
 • mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które w latach 2022-2023 były czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a ich okres niezdolności kończy się przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, lub które złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności;
 • kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie brały jeszcze udziału w kwalifikacji;
 • kobiety kończące naukę w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 na kierunkach związanych ze służbą wojskową.

 

Choroby i urazy a zwolnienie z służby wojskowej

 

Ci poborowi, u których stwierdzą choroby lub urazy, zostaną przyporządkowani do jednej z czterech kategorii zdolności:

 

 • Kategoria A – zdolność do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej
 • Kategoria B – czasowa niezdolność do służby wojskowej, obejmująca przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które rokują odzyskanie zdolności w ciągu 24 miesięcy
 • Kategoria D – niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej
 • Kategoria E – trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

Kwalifikacja wojskowa to nie mobilizacja!

 

Kwalifikacja wojskowa to nie mobilizacja Sił Zbrojnych RP. Kwalifikacja to również nie pobór do Wojska Polskiego. Zgodnie z zapisami ustawy o obronie Ojczyzny oraz zgodnie z decyzją Prezydenta RP o zawieszeniu obowiązkowej służby wojskowej, obecnie wszystkie rodzaje służby wojskowej są formami ochotniczymi. Pomimo tego przypominam, że stawiennictwo na kwalifikację wojskową jest obowiązkowe. Uczniowie szkół średnich, na podstawie wezwania na kwalifikację są usprawiedliwieni z nieobecności w tym dniu na zajęciach.

 

Sam przebieg kwalifikacji wojskowej można sprowadzić do 7 kroków:

 

 1. Sprawdzenie tożsamości.
 2. Wprowadzenie danych osobowych do ewidencji wojskowej.
 3. Badanie psychologiczne i lekarskie, otrzymanie kategorii zdolności do służby wojskowej.
 4. Wstępne przeznaczenie do poszczególnych form służby wojskowej.
 5. Przekazanie informacji o możliwości wstąpienia do wojska.
 6. Nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie do pasywnej rezerwy.
 7. Wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do niej.

 

Wojsko jako droga rozwoju zawodowego

 

Służba w szeregach Wojska Polskiego może stanowić formę rozwoju osobistego. Zakres możliwości jest bardzo duży. Kwalifikacja wojskowa to dobry czas, by przy okazji poznać żołnierski warsztat.

 

Źródło: UM Bochnia