Stypendia dla niepełnosprawnych studentów.

Stypendia dla niepełnosprawnych studentów.

2024-02-02 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Gmina Wieliczka udziela stypendia dla niepełnosprawnych studentów oraz uczniów szkół policealnych. Stypendium ma na celu pomoc finansową w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie ich, poprzez podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji na otwartym rynku pracy.

 

Zachęcamy do składania wniosków na dofinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 29 lutego 2024 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, z adnotacją: „Wniosek o stypendium dla niepełnosprawnego studenta”.

 

Wszelkie wyjaśnienia i pomoc w wypełnianiu wniosków otrzymać można w Zespole ds. Programów i Projektów MGOPS Wieliczka w godz. 9.00 – 15.00 , ul. Pocztowa 1.
Pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania również pod nr telefonu 12 26 34 316.


Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać student/uczeń niepełnosprawny, który:

 

1. posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Wieliczka,

3. jest studentem studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia albo studentem jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe bądź jest uczniem szkoły policealnej,

4. o średnich miesięcznych dochodach brutto nieprzekraczających:

– 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samodzielnie gospodarujących

Pomoc finansowa przyznana ze środków Gminy w ramach programu, może obejmować np.:

 • opłaty za naukę (czesne),
 • zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu podręczników, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych,
 • zakwaterowanie – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • dojazdów,
 • opłaty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
 • uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej

 


Niezbędne załączniki:

 •  wniosek (PDF)    |    wniosek (word) 
 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki
 • dokument potwierdzający stałe zameldowanie na terenie gminy Wieliczka
 • dokumenty poświadczające uzyskiwane dochody w rodzinie

 

 

Źródło: UM Wieliczka