Małopolski wypas kulturowy owiec.

Małopolski wypas kulturowy owiec.

2024-01-03 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję konkursu pn. „Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu w 2024 roku”. Pula środków w tej edycji wynosi 2 mln złotych.

Małopolska to region górski i jedno z trzech województw karpackich w Polsce. Takie położenie geograficzne wiąże się z szeregiem walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych, które są naszym dziedzictwem. Wpływają one zarówno na jakość życia mieszkańców jak i atrakcyjność turystyczną regionu

 

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

W trosce o zachowanie tych wartości Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera ochronę bioróżnorodności i krajobrazu przyrodniczego i kulturowego gór. Przykładem takich działań jest m.in. czynna ochrona przyrody poprzez przeprowadzenie wypasu kulturowego owiec na obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo. Wypas kulturowy owiec zapobiega procesowi zaniku polan reglowych, na których znajdują się siedliska rzadkich roślin. Zachowanie gospodarki pasterskiej w górach jest też ważne ze względu na wielowiekowe tradycje lokalnej ludności

 

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Łąki i pastwiska są półnaturalnymi zbiorowiskami roślin i pełnią istotną rolę dla podtrzymania poziomu różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Aby zapobiec degradacji środowiska, konieczne są działania w ramach jego czynnej ochrony. Jednym z nich jest prowadzenie gospodarki pasterskiej, mające na celu podtrzymanie użytków zielonych. Konieczne jest zatem powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej, czyli zarastania i zaniku tych cennych przyrodniczo obszarów województwa poprzez prowadzenie wypasu kulturowego owiec.

Wypas jest również nieodłączną częścią dziedzictwa kulturowego terenów górskich. Stanowi źródło utrzymania lokalnej społeczności oraz podstawę do otrzymania surowców niezbędnych do wytwarzania produktów zarejestrowanych jako Chronione Nazwy Pochodzenia tj. bryndza podhalańska, oscypek, redykołka oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne – jagnięcina podhalańska.

W 2023 r. udzielono dotacji na łączną kwotę: 1 999 837,80 zł. Środki te trafiły do 92 baców, wypasających na łącznej powierzchni 3 333,07 ha, w ramach konkursu w 2023 roku w wypasie brało łącznie ponad 19 tys. sztuk owiec.

W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości: 1 870 513,90 zł. Trafiły one do 86 baców wypasających na łącznej powierzchni 3 123,712 ha. W wypasie w ramach konkursu wzięło udział łącznie ponad 17,5 tys. sztuk owiec.

Uprawnione organizacje pozarządowe mogą składać oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego do dnia 26 stycznia 2024 r. Szczegóły dotyczące składania ofert zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kompozycja mapowa Obszary wypasowe na 2024 r. znajduje się w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. 

 

Źródło: UMWM